Webbinarie på temat SOCIALT FÖRETAGANDE med Anders Bro. Onsdag 24 november kl. 14-16.30 via den digitala plattformen Teams.

Anmälan längre ner på denna sida senast onsdag 17 november, begränsat antal platser.

Prasso är grekiska och betyder göra eller handla, och vi vill leda tanken i riktning mot engagemang och drivkraft. Både nu och historiskt finns det stark vilja till engagemang och entreprenörskap i de kristna sammanhangen. Där finns också ofta ett gott förtroendekapital, närhet och en stark tillit till att tillsammans skapa hållbara strukturer.

I kyrkans historia finns kraftiga rottrådar till ett socialt och diakonalt engagemang för att göra skillnad för människor som uttryckts på olika sätt från tid till tid. Både kyrkan och andra idéburna krafter har ett viktigt bidrag till vårt samhälle. Det finns en förnyat stark rörelse i vårt samhälle idag där många både med och utan offentlig finansiering bidrar till lösningar kring samhällets sociala utmaningar. Det finns starka kommersiella krafter som tar mer och mer plats i offentligt upphandlad välfärd som skola, vård och omsorg men även de idéburna rörelserna uttrycker en stark vilja att få finnas med som aktörer. Ett flertal statliga utredningar lyfter fram behovet av förändrad lagstiftning som ger de idéburna rörelserna bättre möjlighet att finnas med.

Idéburen och offentligt partnerskap (IOP) växer som en nyare samarbetsform mellan parterna. Här ser vi som Prasso-nätverk att kyrkan och dess organisationer också kan ha ett viktigt bidrag.

Anders Bro, Region Örebro

Anders Bro har mångårig erfarenhet av socialt företagande. Han är verksam vid Region Örebro län och stöttar framväxten och utvecklingen av sociala företag. Anders är också medlem i GECES, EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande samt aktiv i flera internationella projekt inom det här området. På uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR) skrev han förra året en handbok om kommuners och regioners samverkan med sociala företag och ingår som sakkunnig i ett nationellt utvecklingsnätverk för svenska kommuner. Anders har en bakgrund från universitetet och en doktorsexamen i statskunskap.

Allt oftare påpekas att samhällsutmaningarna endast kan lösas genom ett gränsöverskridande samarbete. Här spelar de sociala företagen en viktig roll. Genom att samverka med offentlig sektor och traditionella, vinstdrivande företag kan sociala företag bidra till att öka inkluderingen i samhället, minska vår klimatpåverkan och ge människor ökade möjligheter till arbete och sysselsättning.

Under det här webbinariet kommer vi att diskutera vad socialt företagande är och vad som krävs för att dessa verksamheter ska kunna utvecklas. Webbinariet genomförs i dialogform där presentationer varvas med gruppdiskussioner. Särskild tonvikt kommer att läggas på socialt företagande inom civilsamhället.

 

Kunskapsöversikt

  • EU:s politik kring socialt företagande och den svenska officiella strategin.
  • Skillnad i relation till traditionellt företagande etc. 
  • Hur kan offentlig sektor – och andra aktörer – stötta framväxten av sociala företag?  
  • Vilken roll spelar partipolitiska ideologier i synen på sociala företag? 
  • Hur kan vi öka kunskapen om sociala företag, är det viktigt och vilka metodologiska utmaningar kan vi ställas inför? 
  • Stödstrukturer, finansiering och värdering av samhällsnytta. 
  • Socialt företagande i morgon – några utblickar.

Tid: Onsdag 24 November kl. 14.00 – 16.30

Plats: Digitalt via länk

Anmälan:

Arrangörer

Vilka är våra bärare?

Prasso bygger på bärare, se vilka som gör nätverket möjligt

Följ Prasso

Prasso finns på Linkedin, följ oss gärna där

Utbildning i socialt entreprenörskap?

Prassos bärare erbjuder flera spännande utbildningar
inom socialt entreprenörskap och diakonalt arbete