Den sociala oron växer. Kan kyrkan och folkbildningen ta ett större ansvar?

Den sociala oron växer. Kan kyrkan och folkbildningen ta ett större ansvar?

Kommunerna klarar inte av att ensamma möta samhällsutmaningar så som utsatta bostadsområden, växande ensamhet, psykisk ohälsa, arbetslöshet och ökade klyftor. Den ideella sektorn med föreningar och kyrkor behöver både bjudas in och själva kliva fram med större självförtroende.

De behov vi ser i samhället idag kan inte på långa vägar mötas av enbart skattefinansierade kommunala verksamheter och tjänstepersoner. Det finns ett mellanrum där kommunallagen inte räcker till, där myndigheters, socialtjänstens och polisens kapacitet tar slut. Vem och vilka tar då ansvar? Vi menar att det är här som civilsamhället med dess studieförbund, föreningar, kyrkor och mängder av eldsjälar fyller tomrummet och skulle kunna göra det ännu mer om beslutsfattare vågade tänka mer innovativt, utanför boxen och samarbeta över gränserna.

De flesta kyrkor i Sverige tar någon form av socialt ansvar. Det kan gälla integrationsinsatser, prata-svenska-grupper, stöd till missbrukare, hemlösa, ensamma och vilsna. Kyrkans uppdrag och tradition har från starten varit en mötesplats för människor i behov av stöd, råd och gemenskap.

Vi tror att kommunikation, innovation och smarta samverkansformer som till exempel IOP= Idéburet offentligt partnerskap, skulle kunna göra stor skillnad och skapa mening åt fler samtidigt som det sparar skattepengar.  Om relationen stärks och formaliseras mellan de ideella organisationerna och det offentliga skulle många fler samhällsutmaningar faktiskt lösas.

Många kommuner har idag svårt att få ekonomin att gå ihop. Det utgör ännu ett skäl till att våga utöka gränsöverskridande samverkan som vi menar är kostnadseffektiv. Andra aktörer i form av volontärer, eldsjälar och engagerade föreningar, kyrkor, privatpersoner och företagare med socialt ansvar (CSR = Corporate Social Responsibility) kan bilda starka nätverk för att göra samhället mer mänskligt och fånga in människor som på olika sätt hamnar utanför.

Inom Studieförbundet Bilda pågår idag ett växande socialt arbete både i egen regi men framför allt tillsammans med våra medlemsorganisationer; frikyrkorna, ortodoxa och katolska kyrkorna.

Bilda har under senaste året gått med i styrgruppen för PRASSO-nätverket, där folkhögskolor, samfund och organisationer på kristen grund, samverkar för att inspirera till innovation och nya samarbeten, just för att bidra till lösningar för den sociala krisen vi ser idag. Här finns bl.a. Liljeholmens -, June – och Hyllie park folkhögskolor varav de två sistnämnda har utbildningar inom socialt entreprenörskap.

Vi tror att det är av yttersta vikt att församlingar runt om i landet uppmuntras att ta ett större samhällsansvar. I det här arbetet kan vi i Studieförbundet Bilda och de folkhögskolor som arbetar med sociala frågor vara ett konkret stöd och bidra med både utbildning och resurser. Här finns nya möjligheter som kan ta församlingarnas sociala arbete till en helt ny nivå.


Susanne Lindholm, regionchef Svealand, Bilda


Mattias Ingeson, regionchef Sydöst, Bilda

http://junefolkhogskola.se/utbildningar/socialtentreprenorskap/

https://www.hyllieparkfolkhogskola.se/socialt-entreprenorskap

https://www.bilda.nu/verksamhet/sociala-satsningar

Fler inlägg

Till toppen